Logo
Loading...

Polityka Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Wsi Lubelskiej z siedzibą w Lublinie, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, dalej zwany „Administratorem”.
 2. Inspektor Danych Osobowych, Marzena Wilczek, email: iod@skansen.lublin.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 • pozyskiwania zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, w drodze zakupu, przyjmowania darowizn, zapisów, przekazów i depozytów oraz w drodze badań terenowych;
 • katalogowania i naukowego opracowywania zgromadzonych zbiorów
  i materiałów dokumentacyjnych;
 • przechowywania gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowania ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczania i konserwacji zbiorów;
 • organizacji i prowadzenia terenowych badań naukowych;
 • urządzania wystaw stałych i czasowych;
 • prowadzenia działalności edukacyjnej i upowszechnieniowej;
 • udostępniania zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
 • zapewnienia właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów
  i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum;
 • organizowania koncertów, konkursów, szkoleń, sesji, spotkań autorskich oraz innych przedsięwzięć promujących Muzeum i zbiory;
 • współpracy z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z:

– ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987);

– ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406);

– ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

– ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

 • 6 ust. 1 lit. a RODO[1] – w zakresie danych osobowych wykraczających poza zakres danych obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa.
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

 • firmy informatycznej,
 • kancelarii radcy prawnego,
 • firmy ochroniarskiej.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 • W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa.
 • W zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – do wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 • dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Informujemy, iż:
  • W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.
  • W zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody: mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

 

1 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).