Logo
Loading...

Regulamin

Regulamin Sprzedaży internetowej biletów w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Przed przystąpieniem do zakupu biletu za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia

§ 1

DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy dokument „Regulamin sprzedaży internetowej biletów w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie określający zasady, zakres i warunki korzystania.
2) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem bilety.skansen.lublin.pl
3) Muzeum – Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, ul. Warszawska 96, 20-824 Lublin, REGON: 000277173, NIP: 712-19-33-378.
4) Bilet – dokument uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu, dniu (w tym: faktura proforma) na przypisanym do niego miejscu, możliwy do nabycia za pośrednictwem Strony.
5) Kupujący – osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze Strony celem zakupu Biletu.
6) Operator płatności – płatności za Bilety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy strony internetowej http://payu.pl/ , www.platnosci.pl, za pośrednictwem, której przeprowadzone są rozliczenia transakcji zakupu biletów do Muzeum dokonane przez Kupującego na Stronie za pomocą przelewu internetowego.

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady zakupu Biletów przez Kupującego za pośrednictwem Strony, zasady dokonywania zwrotu Biletu zakupionego za pośrednictwem Strony oraz zasady reklamacji.
2. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Strony.
3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
4. Zakup Biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
5. Wejście na teren Muzeum możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu lub potwierdzenia płatności za Bilet.
6. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony termin lub wydarzenie w określonym dniu lub na wyznaczoną godzinę.
7. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli podczas zwiedzania.

§ 3
ZASADY ZAKUPU i PŁATNOSCI BILETU NA STRONIE

 

1. Zakup Biletu za pomocą Strony następuje poprzez złożenie za pomocą Strony zamówienia na Bilet, na zasadach określonych w Regulaminie oraz rejestracji Kupującego lub podania danych niezbędnych w procesie zakupu Biletów.
2. Muzeum przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dane wydarzenie za pośrednictwem Strony, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasie Muzeum.
3. Zakup Biletu on-line możliwy jest na stronie Muzeum.
4. Płatność za Bilet w systemie on-line możliwa jest wyłącznie za pomocą strony Operatora Płatności, na którą Kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety jedynie za pomocą form płatności udostępnionych przez Operatora Płatności.
6. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać należność za wszystkie zamówione Bilety. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
7. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie określonym przez Operatora płatności. Po upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie zostaje anulowane.
8. Ceny umieszczone na Stronie, w potwierdzeniu zakupu oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Na adres Kupującego zostanie wysłana wiadomość e- mail zawierająca wartość transakcji, miejsce, dane indentyfikacyjne spektaklu, datę godzinę, salę, listę zakupionych biletów.
10. Zakupione Bilety on-line Kupujący może odebrać w kasie Muzeum w dowolnym czasie, nie później jednak niż 45 minut przed spektaklem, jakiego dotyczy Bilet lub skorzystać z opcji samodzielnego wydrukowania potwierdzenia płatności do Biletu otrzymanego w formie e-mail. Korzystanie z możliwości samodzielnego wydrukowania potwierdzenia płatności jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego w formie e-mail jest: komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF, drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
11. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.
12. Za pośrednictwem Strony można zakupić jednorazowo do 10 biletów na jeden spektakl.
13. Płatności za Bilety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl. Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line. W ramach Usługi PayU udostępnia Kupującym następujące kanały płatności obsługiwane przez dostawców usług płatniczych:
a) przelewy elektroniczne, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim,
b) przelewy tradycyjne dokonywane poza siecią Internet lub inne przelewy elektroniczne,
c) przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym, w przypadku płatności za Towary w wybranych kategoriach, d.inne metody udostępnione przez Operatora Płatności, umożliwiające wykonywanie zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.
14. Jeżeli bank Kupującego, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z konta Kupującego pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji zostanie Kupujący poinformowany e-mailem wysłanym przez operatora płatności - firmę PayU S.A. (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), właściciela portalu Platnosci.pl (www.platnosci.pl/kontakt/), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować pocztą elektroniczną (pomoc@platnosci.pl) lub tel. 61 630 60 05.
15. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
16. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Aby otrzymać fakturę VAT należy zglosić się do kasy Muzeum
17. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w pkt.12 Muzeum prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Promocji i Sprzedaży lub z kasami biletowymi Muzeum.
18. Sprzedaż Biletów poprzez stronę kończy się 5 godzin przed rozpoczęciem danego spektaklu. W celu zakupienia biletów po zamknięciu sprzedaży on-line prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Promocji i Sprzedaży lub z kasami biletowymi Muzeum.
Dotępne kanały płatnosci : VISA, MasterCard realizacja ONLINE (Express Payment) mTransfer realizacja ONLINE MultiTransfer realizacja ONLINE Płacę z iPKO realizacja ONLINE Płacę z inteligo realizacja ONLINE Przelew24 realizacja ONLINE Płacę z Alior Bankiem realizacja ONLINE Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe realizacja ONLINE Przelew z citibanku Płacę z Citi Handlowy realizacja ONLINE Płać z ING realizacja ONLINE Pekao24Przelew realizacja ONLINE Przelew z millennium Millennium - Płatności Internetowe realizacja ONLINE Płacę z iPKONET realizacja ONLINE Przelew z deutsche banku Przelew z Deutsche Banku realizacja ONLINE Przelew z meritumbank MeritumBank Przelew realizacja ONLINE Płacę z BNP Paribas realizacja ONLINE Płać z BOŚ realizacja ONLINE Paylink Idea realizacja ONLINE (03:15 - 21:45) Płacę z PBS realizacja ONLINE (01:45 - 23:15) Przelew Online Crédit Agricole realizacja ONLINE (03:15 - 23:45) Przelew z eurobank EuroBank Płatność Online realizacja ONLINE (5.00 - 22.00) Przelew z bph Przelew z BPH realizacja ONLINE (5.00 - 21.00 w dni robocze) Tradycyjny przelew Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki realizacja po otrzymaniu środków na rachunek bankowy

§ 4
ODBIÓR ZAKUPIONEGO BILETU ON-LINE W KASIE MUZEUM

 

1. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia określonego datą na bilecie.
2. Odbiór Biletu ulgowego w Kasie możliwy jest po okazaniu pracownikowi Kasy Muzeum dokumentu potwierdzającego uprawnienia do nabycia biletu ulgowego. Uprawnienia do korzystania z biletu ulgowego sprawdzane są przez Kasjera Muzeum.
3. Podstawą wydania Biletu w kasie Muzeum jest okazanie przez Kupującego potwierdzenia zakupu lub okazanie dokumentu tożsamości.
4. Muzeum odpowiada za brak możliwości odbioru Biletu w kasie Muzeum z przyczyn od niego niezależnych:
- w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo odwołania w trybie reklamacji zgodnie z § 7 Regulaminu
- w przypadku, gdy Kupujący nie posiada danych, o których mowa w § 4 pkt.3
5. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Biletu, nie jest on uprawniony do udziału w wydarzeniu, żądania od Muzeum zamiany Biletu na inny lub jego zwrotu.

§ 5
ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ BILETEM

 

1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
2. Bezpośrednio przy wejściu na salę , należy okazać Bilet otrzymany drogą mailową lub zakupiony w kasie
3. Przed wejściem na salę okazany bilet może zostać odczytany za pośrednictwem skanera.
4. Do wstępu na salę uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
5. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu, osobom trzecim uniemożliwia Kupującemu uczestnictwo w spektaklu, na który został zakupiony bilet.
6. Muzeum jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w § 5 pkt.5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na spektakl.

§6
ZASADY ZWROTU BILETU ZAKUPIONEGO NA STRONIE

 

1. Zwrotowi w kasie Muzeum podlegają wyłącznie Bilety zakupione i odebrane zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
2. Zwrot Biletu może nastąpić jedynie z przyczyn leżących po stronie Muzeum (np. odwołanie spektaklu, zmiana terminu spektaklu).
3. W przypadku odwołania spektaklu lub zmiany terminu ich organizacji Muzeum bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupujących na Stronie.
4. Zwrot Biletu z przyczyn leżących po stronie Muzeum możliwy jest w terminie do 30 dni.
5. Przy zwrocie Biletu dokonywany jest zwrot gotówki.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zagubione przez Kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.
7. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.

§ 7
ZASADY REKLAMACJI

 

1. Reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać w kasie biletowej Muzeum w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletu
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
- Dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu na Stronie,
- Datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer transakcji, której dotyczy reklamacja,
- Opis przedmiotu reklamacji.
3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni roboczych.
4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności – http://payu.pl/, którego właścicielem jest firma PayU S.A.

§ 8
DANE OSOBOWE

 

1. Korzystając ze Strony Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Muzeum. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Muzeum w celach realizacji umowy sprzedaży Biletu, a także w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych – marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
2. Muzeum zobowiązany jest do ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem ze Strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący składają zamówienia. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci internetowej, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci internetowej.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony i na stronie internetowej www.skansen.lublin.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Muzeum w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie.
4. Muzeum zastrzega, sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Kupujących o swoich zamiarach.
5. Muzeum zastrzega, sobie prawo do czasowego zawieszania działania Strony i czasowego zawieszania możliwości rezerwacji i/lub zakupu Biletów przez Stronę.
6. Muzeum zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Kupującego. Muzeum oświadcza, że dołoży wszelkich starań w zakresie od niego zależnym, żeby korzystanie ze Strony przebiegało bez błędów, jednak nie gwarantuje sprawnego funkcjonowania Strony w zakresie od niego niezależnym.
7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.